Thỏa thuận lao động (Labour Agreement)

May 20, 2014 8:59 AM0 bình luậnLượt đọc: 325

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH   

Thỏa Thuận Lao Động (Labour Agreement) là các sắp xếp chính thức để tuyển một số lượng lớn lao động có tay nghề nước ngoài vào làm việc tại Australia. Cả thị thực tạm thời và vĩnh viễn có thể được cấp theo thỏa thuận này. Thỏa thuận này nhìn chung có hiệu lực từ 2 đến 3 năm.

Chương trình này dành cho ai?

Các trường hợp mà nhà tuyển dụng có thể cân nhắc thực hiện Thỏa Thuận Lao Động bao gồm:

 • Các nghề nghiệp không có trong danh sách nghề nghiệp được thông qua cho thị thực Kinh Doanh tạm thời (dài hạn) tiểu loại 457, thị thực vĩnh viễn theo chế độ đề cử của nhà tuyển dụng (Employer Nomination Scheme (ENS)) hoặc chế độ di trú được bảo lãnh theo vùng nhưng có sự thiếu hụt tay nghề đích thực hoặc các nghề nghiệp không nằm trong Phân loại nghề nghiệp chuẩn của Úc (Australian Standard Classification of Occupations (ASCO))
 • Nơi mà doanh nghiệp tuyển dụng lao động để cung cấp cho một doanh nghiệp không liên quan hoặc/và thuê lao động cho các doanh nghiệp không liên quan
 • Các công ty chế biến thịt – Quy định di trú được sửa đổi vào 15/10/2007 đã loại bỏ nhóm này khỏi chương trình bảo lãnh doanh nghiệp chuẩn.

Chương trình này có lệ phí bao nhiêu?

Đàm phán một Thỏa Thuận Lao Động không mất lệ phí.

Đối với thị thực tạm thời, có lệ phí không hoàn trả cho mỗi đơn xin thị thực và đề cử cho thị thực Kinh Doanh tạm thời (dài hạn) tiểu loại 457.

Đới với thị thực vĩnh viễn, có lệ phí không hoàn trả cho mỗi đơn xin thị thực và không có lệ phí cho việc nộp đơn đề cử.

Chương trình này cho phép tôi làm gì?

Với chương trình này, quý vị có thể thuê một số lượng lớn lao động nước ngoài theo thị thực tạm thời và/hoặc thị thực vĩnh viễn.

Thị thực tạm thời

Với thị thực này, những người quý vị thuê ở nước ngoài có thể

 • Làm việc ở Úc tối đa 4 năm
 • Mang theo những người nộp đơn kế tiếp đủ điều kiện với họ đến Úc – người nộp đơn kế tiếp có thể học tập và làm việc
 • Sau khi vào Úc, không có giới hạn về số lượng lần vào và rời khỏi Úc

Thị thực vĩnh viễn

Với thị thực này, những người quý vị thuê bên ngoài và các thành viên gia đình phụ thuộc có trong đơn xin thị thực của họ có thể sinh sống tại Úc với tư cách là cư dân vĩnh viễn.

Các cư dân vĩnh viễn của Úc có thể:

 • Sinh sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn
 • Học tập tại các trường và đại học của Úc
 • Nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe theo Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS))
 • Nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định (theo thời gian chờ)
 • Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chuẩn đủ điều kiện cư trú)
 • Bão lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn

CHƯƠNG TRÌNH NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Chương trình này cần:

 • Nhà tuyển dụng mong muốn thuê lao động nước ngoài theo Thỏa Thuận Lao Động
 • Chính phủ Úc đại diện bởi cả:
  • Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch (Deparment of Immigration and Citizenship (DIAC))
  • Bộ Giáo Dục, Tuyển Dụng và Quan Hệ Công Việc (Deparment of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR))
 • Người lao động

Quá trình thực hiện Thỏa Thuận Lao Động được tổng kết dưới đây.

Đối tượng

Trách nhiệm

Nhà tuyển dụng
 • Yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Lao Động
 • Đàm phán và ký Thỏa Thuận Lao Động
 • Đề cử các vị trí cần tuyển

Xem: Nhà tuyền dụng đề cử một vị trí

 • Tuyển dụng công nhân có tay nghề nước ngoài cho các vị trí
 • Cung cấp thông tin cho chính phủ Úc như là một phần của các hoạt động giám sát Thỏa Thuận Lao Động

Chú ý: Các nhà tuyển dụng có thể đủ khả năng đề cử các ứng viên trên Cơ sở dữ liệu tay nghề phù hợp (Skill Matching Database) theo Thỏa Thuận Lao Động

Xem: Cơ sở dữ liệu tay nghề phù hợp

Chính phủ Úc(DEEWR và DIAC đại diện)
 • Xem xét yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Lao Động
 • Đảm bảo tất cả các bên liên quan được bao gồm trong các cuộc đàm phán và nếu có thể là các bên ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.
 • Đàm phán và ký Thỏa Thuận Lao Động phù hợp với tất cả các bên
 • Thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động báo cáo nhằm đảm bảo các yêu cầu của Thỏa Thuận Lao Động được đáp ứng.
Người lao động
 • Đồng ý đề nghị tuyển dụng từ nhà tuyển dụng đã đề cử
 • Xin thị thực
 • Đáp ứng tất cả các điều kiện trên thị thực (một khi được thông qua)

Khi nào Thỏa Thuận Lao Động là thích đáng?

Một Thỏa Thuận Lao Động phù hợp nhất đối với các tổ chức mà:

 • Việc thi hành chính sách của chính phủ hoặc các chương trình yêu cầu việc tuyển dụng các lao động có tay nghề nước ngoài thông qua phương thức Thỏa Thuận Lao Động.
 • Họ có cam kết tuyển dụng và đào tạo của người Úc được chứng minh
 • Bằng chứng về mối quan hệ trực tiếp giữa nhà tuyền dụng – người lao động
 • Bằng chứng về khả năng đáp ứng các yêu cầu về lương và đào tạo
 • Bằng chứng của nhu cầu cần bổ nhiệm các công việc cần tay nghề bằng người lao động có tay nghề.

Yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Lao Động

Yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Lao Động có thể được đưa ra bởi:

 • Một doanh nghiệp Úc
 • Một cơ quan chính phủ Úc

Chính phủ Úc

Các cơ quan đại diện chính phủ Úc để đàm phán Thỏa Thuận Lao Động là:

 • Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch (Deparment of Immigration and Citizenship (DIAC)). Bộ tiến hành giải quyết các đề cử và đơn xin thị thực theo thỏa thuận.
 • Bộ Giáo Dục, Tuyển Dụng và Quan Hệ Công Việc (Deparment of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR)). DEEWR chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, đào tạo và các mối quan hệ công nghiệp.

Người lao động

Người lao động là người có quốc tịch nước ngoài mà:

 • Đáp ứng các yêu cầu về tuổi tác, kỹ năng và ngôn ngữ và
 • Có nhà tuyển dụng thực hiện Thỏa Thuận Lao Động và sẵn sàng đề cử họ cho thị thực này.

Thời hạn có hiệu lực

Đơn xin

Thời hạn có hiệu lực

Thỏa thuận
 • Từ 2-3 năm (được quyết định theo đàm phán)
Thị thực tạm thời
 • Đề cử 12 tháng
 • Thị thực tạm thời có hiệu lực cho việc lưu lại tại Úc và đi lại trong thời gian từ 3 tháng đến 4 năm
Thị thực vĩnh viễn
 • Cho phép người lao động và người phụ thuộc được cấp thị thực cư trú vĩnh viễn tại Úc

Các lựa chọn thị thực khác

Nhà tuyển dụng nên cân nhắc các thị thực khác nếu họ muốn tuyển dụng lao động nước ngoài tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Làm mới thị thực tạm thời

Nếu một người lao động hiện tại đang có thị thực tạm thời được cấp theo Thỏa Thuận Lao Động và được yêu cầu phải làm mới thì Thỏa Thuận Lao Động đang tồn tại phải thích hợp. Để cử và đơn xin thị thực mới cũng sẽ được yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Các yêu cầu cho nhà tuyển dụng

Để được cân nhắc làm Thỏa Thuận Lao Động, các tổ chức cần:

 • Có yêu cầu liên tục tuyển dụng lao động có tay nghề nước ngoài trong nhiều năm
 • Bằng chứng về nỗ lực đã làm để tuyển dụng thị trường lao động địa phương
 • Sẵn sàng hợp tác với chính phủ để cải thiện triển vọng đào tạo và tuyển dụng của lao động Úc
 • Văn bản cam kết đào tạo lao động Úc
 • Bằng chứng là tổ chức hoạt động kinh doanh hợp pháp
 • Thành tích kinh doanh tốt đúng theo quy tắc và pháp luật
 • Bằng chứng về việc tuân thủ luật nhập cư trước đây (nếu thích hợp)
 • Là nhà tuyển dụng trực tiếp của người lao động được tuyển dụng

Các yêu cầu về vị trí

Vị trí phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây để được chấp thuận theo Thỏa Thuận Lao Động:

 • Vị trí phải được chỉ rõ trong Thỏa Thuận Lao Động
 • Số lượng vị trí được thông qua trong Thỏa Thuận Lao Động phải chưa được bổ nhiệm
 • Thời gian và điều kiện tuyển dụng được đưa ra phải tuân theo Thỏa Thuận Lao Động
 • Người lao động được đề cử phải dưới 45 tuổi (trừ các trường hợp ngoại lệ). Chú ý: Điều này chỉ áp dụng cho thị thực Thỏa Thuận Lao Động vĩnh viễn (tiểu loại 120 và 855)
 • Vị trí được đề cử yêu cầu trình độ chuyên  môn và kỹ năng (bao gồm cả kỹ năng tiếng Anh) được chỉ rõ trong Thỏa Thuận Lao Động

Trường hợp ngoại lệ

Người lao động được đề cử phải dưới  45 tuổi vào thời điểm xin thị thực. Trường hợp người lao động từ 45 tuổi trở lên, nhà tuyển dụng phải đưa đơn đệ trình lên bộ trình bày tại sao có trường hợp ngoại lệ cho yêu cầu về tuổi được bãi bỏ. Chú ý: Điều này chỉ áp dụng cho thị thực Thỏa Thuận Lao Động vĩnh viễn (tiểu loại 120 và 855)

 ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối với thị thực vĩnh viễn và tạm thời, người lao động phải:

 • Được đề cử làm việc ở Úc bởi một tổ chức đã tham gia Thỏa Thuận Lao Động
 • Có kỹ năng thích hợp (bao gồm cả kỹ năng tiếng Anh), trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chỉ rõ trong thỏa thuận
 • Đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về giấy phép, đăng ký hoặc tư cách hội viên nghề nghiệp (nếu thích hợp)
 • Dưới 45 tuổi (trừ các trường hợp ngoại lệ)

Chú ý: Điều này chỉ áp dụng cho thị thực Thỏa Thuận Lao Động vĩnh viễn (tiểu loại 120 và 855)

Yêu cầu về sức khỏe và nhân thân

Người lao động và thành viên gia đình đi cùng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Trường hợp ngoại lệ

Người lao động được đề cử phải dưới  45 tuổi vào thời điểm xin thị thực. Trường hợp người lao động từ 45 tuổi trở lên, nhà tuyển dụng phải đưa đơn đệ trình lên bộ trình bày tại sao có trường hợp ngoại lệ cho yêu cầu về tuổi được bãi bỏ. Chú ý: Điều này chỉ áp dụng cho thị thực Thỏa Thuận Lao Động vĩnh viễn (tiểu loại 120 và 855)

Hạn chế về việc nộp đơn

Người nộp đơn đã ở Úc có thể có điều kiện trên thị thực hiện tại của họ ngăn cản việc họ làm đơn xin thị thực khác.

 ĐIỀU KIỆN CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Những người sau đây có thể xin đi cùng và ở lại với người lao động.

 • Người phối ngẫu của người lao động
 • Con phụ thuộc của người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động
 • Các họ hàng phụ thuộc khác sống cùng với người lao động

Người phối ngẫu

Người phối ngẫu là vợ/chồng (người mà quý vị kết hôn) hoặc người phối ngẫu không chính thức (bao gồm cả người phối ngẫu cùng giới)

Con phụ thuộc

Con phụ thuộc là con ruột hoặc con ghẻ của người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động mà:

 • Chưa kết hôn, đính hôn hay có mối quan hệ không chính thức và
 • Chưa đủ 18 tuổi hoặc
 • Nếu đã 18 tuổi và phụ thuộc hoàn toàn hay chủ yếu vào người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động về các nhu cầu cơ bản hoặc mất khả năng lao động.

Họ hàng phụ thuộc khác

Các họ hàng khác có thể được bao gồm trong đơn nếu họ phụ thuộc hoàn toàn hoặc chủ yếu vào người lao động để có chu cấp về tài chính thỏa mãn các nhu cầu cơ bản về thức ăn, chỗ ở và quần áo và họ phụ thuộc vào người lao động trong một thời gian dài.

Họ cũng phải phụ thuộc vào người lao động nhiều hơn bất cứ ai khác hoặc nguồn nào khác. Một họ hàng có thể được coi là phụ thuộc vào người lao động nếu họ phụ thuộc để có chu cấp về mặt tài chính vì họ có khuyết tật về mặt tinh thần hay thể chấp mà điều đó ngăn cản họ kiếm kế sinh nhai để chu cấp cho bản thân họ.

Các họ hàng khác phụ thuộc vào người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động có thể bao gồm ví dụ là một họ hàng cao tuổi và chưa kết hôn.

Các thành viên gia đình phụ thuộc trên 18 tuổi phải lấy mẫu 47A và gắn kèm theo đơn xin.

Các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân

Tất cả các thành viên gia đình phụ thuộc xin thị thực phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân. Các thành viên gia đình phụ thuộc của người xin thị thực Thỏa Thuận Lao Động cư trú vĩnh viễn (tiểu loại 120 và 855) phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân (điều này nghĩa là các thành viên gia đình phụ thuộc không dự định đi cùng cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân).

Khả năng tiếng Anh

Các thành viên gia đình người lớn muốn xin thị  thực vĩnh viễn phải có tiếng Anh chuyên môn.

Lệ phí nộp đơn xin thị thực cao hơn có thể áp dụng cho những người nộp đơn xin thị thực vĩnh viễn không có cấp độ tiếng Anh chuyên môn.

Học tập và làm việc

Các thành viên gia đình được cấp thị thực có quyền học tập và làm việc đầy đủ.

 CÁC NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

Tất cả các nghĩa vụ sẽ được chỉ rõ trong Thỏa Thuận Lao Động và khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Thêm vào đó, nhà tuyển dụng phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và luật pháp Úc liên quan về lương và điều kiện làm việc.

 CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Các thị thực tạm thời

Người lao động phải thông báo cho bộ nếu có bất kỳ thay đổi nào về hoàn cảnh.

Nếu nhà tuyển dụng hoãn việc thuê mướn, người lao động phải làm một trong các việc sau.

 • Tìm một nhà tuyển dụng khác sẵn sàng đề cử hãy bảo lãnh họ và xin một thị thực khác
 • Xin một loại thị thực hiện hữu khác
 • Rời khỏi Úc trong vòng 28 ngày.

Nếu một người lao động muốn thay đổi nhà tuyển dụng, đề cử và đơn xin thị thực mới sẽ được yêu cầu.

Các điều kiện của thị thực

Nếu đơn xin thị thực được thông qua, điều kiện làm việc dưới đây sẽ được áp dụng cho người tuyển dụng.

Người lao động không được phép:

 • Dừng làm việc cho nhà tuyển dụng đã đề cử họ (nghĩa là bị thất nghiệp hoặc thay đổi nhà tuyển dụng)
 • Làm việc ở vị trí khác không phải là vị trí được đề cử trong đơn xin thị thực
 • Làm việc cho một người khác hoặc cho chính bản thân họ khi làm việc cho nhà tuyển dụng.

Thị thực vĩnh viễn

Người lao động phải tuân theo tất cả luật pháp của Úc với tư cách là cư dân vĩnh viễn.

 

CÁCH NỘP ĐƠN

Nếu nhà tuyển dụng và người lao động đủ điều kiện, sẵn sàng và có thể đáp ứng các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Lao Động, họ có thể bắt đầu thực hiện thủ tục làm đơn 3 bước.

Bước 1 – Nhà tuyển dụng yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Lao Động

Người lao động phải yêu cầu Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch thực hiện Thỏa Thuận Lao Động (Department of Immigration and Citizenship (DIAC)). DIAC và Bộ Giáo Dục, Tuyển Dụng và Quan Hệ Công Việc (Deparment of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR)) sẽ xem xét yêu cầu thực hiện thỏa thuận trước khi có đàm phán giữa các bên để đi đến thỏa thuận.

Xem: Bước 1 – Nhà tuyển dụng yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Lao Động

Bước 2 – Nhà tuyển dụng đề cử các vị trí

Sau khi thỏa thuận được ký bởi các bên, nhà tuyển dụng phải đề cử các vị trí cần bổ nhiệm.

Đối với các vị trí tạm thời:

Xem: Bước 2 – Nhà tuyển dụng đề cử các vị trí tạm thời

 

Đối với các vị trí vĩnh viễn

Xem: Bước 2 – Nhà tuyển dụng đề cử các vị trí vĩnh viễn

Bước 3 – Người lao động xin thị thực

Người lao động phải xin thị thực để được phép làm việc ở Úc.

Người lao động xin thị thực tạm thời:

Xem: Bước 3 – Người lao động xin thị thực tạm thời

 

Người lao động xin thị thực vĩnh viễn:

Xem: Bước 3 – Người lao động xin thị thực vĩnh viễn

Làm mới thị thực tạm thời

Nếu một người lao động hiện tại đang có thị thực tạm thời được cấp theo Thỏa Thuận Lao Động và được yêu cầu phải làm mới, thì Thỏa Thuận Lao Động đang tồn tại phải thích hợp, để cử và đơn xin thị thực mới cũng sẽ được yêu cầu. Để làm mới thị thực, hãy làm theo các bước thích hợp bên trên.

Theo immi.gov.au

Từ khóa:

Gửi Bình Luận